मार्केटिंग कर्जे विभागामार्फत कर्ज प्रकार इतर माहिती

अ.नं. संस्था प्रकार प्रकार कालावधी व्याज दर पात्रता कागदपत्रे
(अ) मार्केटिंग संस्था कॅश क्रेडिट 1 वर्षे 12.00% ऑडिट वर्ग 'अ' किंवा 'ब' स्वभांडवल किंवा जास्तीत जास्त रु.20.00 लाख कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके
नजरगहाण खत 1 वर्षे 12.00% विनियोगक्षम भांडवलाच्या 5.67 पट व मार्जिन 15 % कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके
जिवनो / जनरल 1 वर्षे 12.00% विनियोगक्षम भांडवलाच्या 1½ पट, कर्जाचा दुरावा शेकडा 40% कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके
मालतारण 1 वर्षे 12.00% मालाच्या किंमतीच्या 10% ते 25% दुरावा , विनियोगक्षम भांडवलाची 1;19 पट व सरकारी हमी असलेस जास्तीत जास्त दुरावा 5% कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके, कर्ज मंजूरी नंतरची आवश्यक कागदपत्रे
(अ) प्रोसेसिंग संस्था कॅश क्रेडिट 1 वर्षे 12.00% ऑडिट वर्ग 'अ' किंवा 'ब' स्वभांडवल किंवा जास्तीत जास्त रु.20.00 लाख कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके
मालतारण 1 वर्षे 12.00% मालाची किंमत निश्चित करुन किंमतीच्या 10% ते 25% दुरावा, विनियोगक्षम भांडवलाचे 1:9 ते 1:4 या प्रमाणात कर्ज मंजूरी देता येते. कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके
नजरगहाण 1 वर्षे 12.00% येणे असलेली मंजूरी बिलाच्या 25% दुराव्याने कर्ज मंजूरी देता येते. कर्ज मागणी अर्ज, संस्था संचालक मंडळ मागणी ठराव, संस्थेची आर्थिक पत्रके
Top